Algemene Voorwaarden SpeakerTraining.nl

We willen dat elk lid van SpeakerTraining.nl een ambassadeur wordt van ons platform. Wij zullen alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen. Mocht je niet tevreden zijn of om welke andere reden dan ook met je lidmaatschap willen stoppen, dan regelen wij dat. We staan dan ook altijd open om te horen wat er ander of beter kan.

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder SpeakerTraining.nl.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie SpeakerTraining.nl een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door SpeakerTraining.nl te verlenen diensten zoals beschreven op www.SpeakerTraining.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel om inzicht te geven in alle aspecten van het sprekers vak door middel van training video’s, Tips, documenten, E-book.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen SpeakerTraining.nl en Licentienemer op grond waarvan SpeakerTraining.nl  aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Website: De door Licentienemer beheerde Website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van SpeakerTraining.nl

2.2 Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.3 SpeakerTraining.nl is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.4 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder SpeakerTraining.nl tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van SpeakerTraining.nl zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen SpeakerTraining.nl en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van SpeakerTraining.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 SpeakerTraining.nl heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

Artikel 4 – Licentie

4.1 SpeakerTraining.nl verleent aan Licentienemer een exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de content van SpeakerTraining.nl

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand door het bestellen en betalen van het E-learning programma van SpeakerTraining.nl. De contractduur van het lidmaatschap is één jaar. Daarna beslist de licentienemer of dat verlengd wordt of niet. Dit gaat niet automatisch. Wel stuurt SpeakerTraining.nl een herinnering mail met de mogelijkheden.

Er zit geen einddatum op de mogelijkheid om gebruik te maken van het E-learning programma, behoudens 5.5.

De betaling is éénmalig, er zal geen automatische incasso volgen. Als de licentienemer via email laat weten weer een jaar bij te tekenen, dan stuurt SpeakerTraining.nl een vrijblijvende aanbieding.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. De licentienemer is zelfverantwoordelijk voor het volgen van het E-learning programma.

5.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van SpeakerTraining.nl verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 SpeakerTraining.nl en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel SpeakerTraining.nl  haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Rechten en plichten SpeakerTraining.nl

6.1 SpeakerTraining.nl spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

6.2 SpeakerTraining.nl verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van SpeakerTraining.nl. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Na afloop van jouw cursus worden je persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. De bewaartermijn van jouw gegevens wordt bepaald aan de hand van je ontwikkelpad en leerbehoefte. Je behoudt toegang tot jouw persoonlijke leeromgeving en kunt online doorgaan met leren. Je mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw account te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar privacy@speakertraining.nl

 

SpeakerTraining.nl zal jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

 

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.2 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door SpeakerTraining.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheimhouden;
(i) alle aanwijzingen van SpeakerTraining.nl die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.3 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt SpeakerTraining.nl zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat SpeakerTraining.nl  tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door SpeakerTraining.nl opgegeven of met SpeakerTraining.nl overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 SpeakerTraining.nl is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen voor toekomstige klanten. Als deze prijs lager is dan een licentienemer voor betaald heeft hoeft er geen restitutie plaats te vinden.

Artikel 9 – Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt gefactureerd als alle gegevens zijn ingevuld. Als de licentienemer alleen inlogt met naam en email adres, wordt er geen factuur en boek verstuurd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient direct bij het bestellen te geschieden wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal) of andere betaal mogelijkheid aangegeven op de website bij de kassa / checkout.

9.3 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is SpeakerTraining.nl bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 SpeakerTraining.nl staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door SpeakerTraining.nl geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van SpeakerTraining.nl.

10.2 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met SpeakerTraining.nl opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van SpeakerTraining.nl. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.3 Het is niet toegestaan om reeds betaalde bedragen terug te vorderen.

10.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

Mocht je echt ontevreden zijn over de inhoud en het LMS van de cursus, laat het weten aan SpeakerTraining.nl. We zullen er alles aan doen om aan een oplossing te werken waar beiden partijen tevreden mee zijn.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat SpeakerTraining.nl ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen kennisprogramma’s, teksten, cartoons, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan SpeakerTraining.nl.

11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding van SpeakerTraining.nl of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 SpeakerTraining.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van SpeakerTraining.nl jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Licentienemer zal SpeakerTraining.nl en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 SpeakerTraining.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van SpeakerTraining.nl
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door SpeakerTraining.nl  onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van SpeakerTraining.nl  afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat SpeakerTraining.nl tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien SpeakerTraining.nl door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door SpeakerTraining.nl gegeven adviezen, gedeelde kennis en door SpeakerTraining.nl verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door SpeakerTraining.nl te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door SpeakerTraining.nl verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. SpeakerTraining.nl verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door SpeakerTraining.nl is SpeakerTraining.nl niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart SpeakerTraining.nl tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SpeakerTraining.nl.

Artikel 15 – Privacy

15.1 SpeakerTraining.nl respecteert de privacy van Licentienemer. SpeakerTraining.nl zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van SpeakerTraining.nl is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens. Er zullen nimmer gegevens van licentienemer aan derden over worden gedragen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

16.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SpeakerTraining.nl aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. SpeakerTraining.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

 

 

Algemene Voorwaarden SpeakerTraining.nl

 

Onderdeel van:

Sligting Entertainment Group

KvK nummer: 34335274